Bài 3. CÁCH VIẾT CÂU LỆNH TRONG PYTHON (MỘT HOẶC NHIỀU DÒNG, THỤT LỀ)

Cách viết câu lệnh trong Python

Trong Python, một câu lệnh sẽ kết thúc khi bạn xuống dòng. Tuy nhiên khi bạn phải thực hiện 1 câu lệnh quá dài, bạn sẽ muốn chia câu lệnh đó thành nhiều dòng để dễ theo dõi. Để làm được điều này, ta sẽ sử dụng ký tự gạch chéo ( \ ), dấu ngoặc đơn ( ), dấu ngoặc vuông [ ] hoặc dấu ngoặc nhọn { }, các cách này đều trả ra kết quả giống nhau như trong ví dụ dưới đây.

Đề bài: Tính tổng của dãy số từ 1 đến 10.
Ta sẽ lần lượt thực hiện các cách khác nhau để viết câu lệnh trên nhiều dòng.
Các câu lệnh:
sum_10_gach_cheo = 1+2+3 \
                                       +4+5+6 \
                                       +7+8+9+10
print(sum_10_gach_cheo)

sum_10_ngoac_don = (1+2+3 
                                       +4+5+6 
                                       +7+8+9+10)
print(sum_10_ngoac_don)

sum_10_ngoac_vuong = [1+2+3 
                                       +4+5+6 
                                       +7+8+9+10]
print(sum_10_ngoac_vuong)

sum_10_ngoac_nhon = {1+2+3 
                                     
 +4+5+6 
                                       +7+8+9+10}
print(sum_10_ngoac_nhon)
Kết quả trả ra:
55
55
[55]
{55}

Cách viết thụt lề trong Python

Trong Python, các khối lệnh được nhận biết thông qua việc thụt lề. Một khối lệnh (ví dụ khối lệnh của vòng lặp for, vòng lặp while, hàm điều kiện If…) bắt đầu bằng thụt lề và kết thúc với dòng đầu tiên không thụt lề.
Thụt lề bao nhiêu là tùy thuộc ở bạn nhưng chúng phải nhất quán trong suốt khối code đó, tức là các lệnh trong cùng một khối thì phải có độ thụt lề bằng nhau. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông qua câu lệnh dưới đây.

Ví dụ 1:
Các câu lệnh:
If 9 > 6:
 print (“Chín lớn hơn sáu”)
If 10 > 5:
       print(“Mười lớn hơn năm”)

Kết quả trả ra:
Chín lớn hơn sáu
Mười lớn hơn năm

Ví dụ 2:
Các câu lệnh:
If 9 > 6:
print (“Chín lớn hơn sáu”)

Kết quả trả ra:
 print(“Chín lớn hơn sáu”)
^
IndentationError: expected an indented block

Như vậy, chúng tôi đã giới thiệu tới các bạn các nội dung cơ bản của viết câu lệnh nhiều dòng và thụt lề trong Python. Nếu có vấn đề nào chưa rõ, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.