Bài 6. CÁC KIỂU DỮ LIỆU SỐ TRONG PYTHON (PHẦN 2: FRACTION, COMPLEX)

Các kiểu dữ liệu số trong Python (Phần 2)

Tiếp theo bài học trước, trong bài học này chúng tôi giới thiệu tới các bạn kiểu dữ liệu phân số (fraction) và số phức (complex). Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu từng kiểu dữ liệu số nêu trên.

I. Phân số (Fraction)

Trong Toán học, phân số  bao gồm tử số và mẫu số. Trong Python, được nhập vào thông qua module Fraction với cú pháp như sau:
from fractions import Fraction
Fraction (<Tử số>,<Mẫu số>)
 Để rõ hơn, chúng tôi mời bạn xem ví dụ dưới đây:

Ví dụ 1:
Các câu lệnh:
from fractions import Fraction
print(Fraction(1,3))
print(Fraction(2,4))

Kết quả trả ra:
1/3
1/2

CÁCH KHÁC (ngắn gọn hơn cho ví dụ trên)
from fractions import Fraction as F
print(F(1,3))
print(F(2,4))

Kết quả trả ra:
1/3
1/2

II. Số Phức (Complex)

Nếu bạn chưa biết gì về số phức, bạn có thể bỏ qua bài học này. So với các kiểu số khác thì số phức ít được sử dụng rất nhiều.
 Trong Toán học, số phức có cấu trúc:
                                                         a + bj
Trong đó:
+ a, b là các số nguyên, a được gọi là phần thực, b được gọi là phần ảo. + được xem là đơn vị ảo, qui ước j= -1
 Trong Python, để tạo một số phức, ta sử dụng cú pháp:
complex(<Phần thực>,<Phần ảo>)
 Để gán giá trị số phức cho 1 biến:
<tên_biến> = <Phần_thực> + <Phần_Ảo>j
 Để xuất ra từng phần của 1 số phức:
<tên_biến>.real #để xuất ra phần thực
<tên_biến>.imag #để xuất ra phần ảo
Để rõ hơn, chúng tôi mời các bạn xem ví dụ dưới đây.

Ví dụ 2:
Các câu lệnh:
x = complex(1,2)
print(x)

y = 3 + 4j
print(y.real)
print(y.imag)

Kết quả trả ra:
(1+2j)

3.0
4.0

III. Kết luận

Trong bài học này, chúng tôi đã giới thiệu với các bạn 2 kiểu dữ liệu số cơ bản là: phân số (Fraction) và số Phức (complex). Để kiểm tra xem một phần tử thuộc kiểu số nào, bạn có thể dùng hàm type() và hàm isinstance(). Trong quá trình học tập lập trình Python, nếu còn chỗ nào chưa rõ, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài học tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.