Bài 7. CÁC KIỂU DỮ LIỆU SỐ TRONG PYTHON (PHẦN 3: TOÁN HỌC TRONG PYTHON)

Toán học trong Python

Tiếp theo bài học trước, trong bài học này chúng tôi giới thiệu tới các bạn về Toán học trong Python, bao gồm các biểu thức toán học và thư viện Math. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu lần lượt từng nội dung:

I. Biểu Thức Toán Học trong Python

Giống như trong Toán học, Python cung cấp các cách tính toán với các biểu thức toán học cơ bản. Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số biểu thức toán học thông dụng, được liệt kê theo hình ảnh ở dưới:

Ví dụ 1:
Các câu lệnh:
A = 10
B = 3
print(A/B) , print(A//B) , print(A%B) , print(A**B)

Kết quả trả ra:
3.3333333333333335
3
1
1000

II. Thư viện Math trong Python

Python cung cấp thư viện Math bao gồm rất nhiều hàm liên quan đến toán học.
 Khi muốn sử dụng một thư viện nào đó, các bạn sử dụng câu lệnh:
import <tên thư viện> hoặc
import <tên thư viện> as <một ký tự mà ta lựa chọn (để code được ngắn gọn)>
 Khi muốn truy xuất 1 hàm nào đó trong thư viện , ta sử dụng câu lệnh:
<tên thư viên>.<tên hàm> hoặc
<ký tự đại diện cho thư viện>.<tên hàm>
Chúng tôi sẽ giới thiệu một số hàm thường dùng trong thư viện math và ví dụ mình họa.

Ví dụ 2:
Các câu lệnh:

import math as mt   
a = 10/3
b = 5
c = 4
print(mt.trunc(a)) 
print(mt.floor(a)) 
print(mt.ceil(a)) 
print(mt.fabs(a)) 
print(mt.sqrt(a)) 
print(mt.gcd(b,c)) 

Kết quả trả ra:
3
3
4
3.3333333333333335
1.8257418583505538
1

III. Kết luận

Trong bài học này, chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về Toán học trong Python. Trong quá trình học tập lập trình Python, nếu còn chỗ nào chưa rõ, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài học tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.