Bài 8. KIỂU DỮ LIỆU CHUỖI/ STRING (PHẦN 1: CÁCH KHỞI TẠO, DOCSTRING, ESCAPE SEQUENCE)

Chuỗi (String) trong Python là gì ?

Trong lập trình nói chung và Python nói riêng, máy tính không xử lý các từ ngữ như con người, mà làm việc với số nhị phân, tức là 0 và 1. Do đó, để máy tình làm việc với ký tự thì cần giai đoạn mã hóa từ ký tự thành số, giai đoạn ngược lại thì gọi là giải mã. 
Trong Python, string là một dãy các ký tự Unicode. Unicode cũng mã hóa phổ biến rất thường được sử dụng.

I. Cách tạo ra String trong Python

Để tạo chuỗi trong Python, ta đặt một chuỗi ký tự vào trong cặp dấu ngoặc đơn ‘ ‘, hoặc dấu ngoặc kép ” “, hoặc đôi khi là cặp ba dấu ”’ ”’ hoặc ” ” ”  ” ” “. Để rõ hơn, chúng tôi mời các bạn xem ví dụ dưới đây.

Ví dụ 1:
Các câu lệnh:

string1 = ‘ Welcome to Pyan.blog ‘
string2 = ” we are Pyan “
string3 = ”’ Python 
              for 
              Everyone ”’

print(string1)
print(string2)
print(string3)

 

Kết quả trả ra:
 Welcome to Pyan.blog

we are Pyan
Python
for
Everyone

II. Các trường hơp đặc biệt khi tạo String

Sau đây là một số trường hợp đặc biệt khi tạo String trong Python:
TH1: Chuỗi (String) quá dài và ta muốn viết xuống dòng trường hợp này đã được chúng tôi giải đáp trong ví dụ 1 bằng cách dùng cặp dấu ”’ ”’ hoặc ” ” ”   ” ” ” để xuống dòng. Ngoài ra ta có thể dùng ký tự \n trước ký tự mà ta muốn xuống dòng. Ký tự đặc biệt \n này sẽ được chúng tôi giải thích rõ hơn ở phần tiếp theo của bài học.
TH2: Trong chuỗi (String) có dấu ” hoặc dấu ‘. 
vd: Ta có string là I’m Pyan, nếu ta đưa vào câu lệnh:
string1 = ‘ I’m Pyan ‘ thì sẽ báo lỗi, do Python nhận dấu ‘ trước và sau chữ I, dấu ‘ còn lại sau chữ Pyan sẽ bị coi là vô nghĩa. Để giải quyết trường hợp này, mời các bạn theo dõi ví dụ số 2 dưới đây.

Ví dụ 2:
Các câu lệnh:

string1 = ” I’am a Pyan “
string2 = ‘ Pyan is “special” community ‘
string3 = ” I\’m a beginner “

print(string1)
print(string2)
print(string3)

Kết quả trả ra:
I’am a Pyan
Pyan is “special” community
I’m a beginner

III. Docstring trong Python

Docstring là viết tắt của Documentation string – chuỗi tài liệu, xảy ra như câu lệnh đầu tiên trong mô đun, hàm, định nghĩa method. 

Ví dụ 3:
Các câu lệnh:

“”” 
Sau đây chúng ta sẽ import thư viện Math 
để làm việc với các hàm Toán học
“””
import math as mt
a = 10/3

print(mt.trunc(a))

Kết quả trả ra:
3

IV. Escape Sequence trong Python

Escape Sequence là những ký tự đặc biệt trong Python, bắt đầu bằng dấu \ . Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một số Escape Sequence thông dụng:

Ví dụ 4:
Các câu lệnh:

print(‘\a‘)
print(‘chongg\bdich’)
print(‘chong\ndich’)
print(‘chong\tdich’)
print(‘\\cung\\chong\\dich’)

Kết quả trả ra:

chongdich
chong
dich
chong dich
\cung\chong\dich

V. Kết Luận

Như vậy, chúng tôi đã giới thiệu tới các bạn các khái niệm cơ bản của Kiểu dữ liệu Chuỗi (String) trong Python. Nếu có vấn đề nào chưa rõ, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.