Bài 9. KIỂU DỮ LIỆU CHUỖI/STRING (PHẦN 2: CHUỖI THÔ, TOÁN TỬ VỚI STRING)

Kiểu dữ liệu chuỗi (String) trong Python P2

I. Chuỗi Thô (Python Raw String)

Chuỗi thô trong Python là các chuỗi có cú pháp:
r ‘ nội dung chuỗi ‘
Chuỗi này có tác dụng trích dẫn nguyên văn lại nội dung chuỗi, đặc biệt khi nội dung chuỗi có chứa Escape Sequence (đã được giới thiệu trong bài học trước). Để rõ hơn, chúng tôi mời các bạn xem ví dụ dưới đây:

Ví dụ 1:
Các câu lệnh:

string1 = ‘ cung\tchong\ndich\tnhe ‘
string2 = r‘ cung\tchong\ndich\tnhe ‘
 
print(string1)
print(string2)
 

 Kết quả trả ra:
cung chong

dich nhe
cung\tchong\ndich\tnhe

II. Ứng Dụng của chuỗi Thô (Raw String)

 Chuỗi thô đặc biệt hữu dụng khi chúng ta cần viết các đường dẫn (path) windows. Như các bạn đã biết, các đường dẫn Windows được phân tách bằng dấu gạch chéo ngược \, ví dụ:
C:\Windows\system32\cmd.exe
do đó để giải quyết trường hợp này, ta sẽ sử dụng chuỗi thô. Để rõ hơn, mời các bạn theo dõi ví dụ số 2 dưới đây.

Ví dụ 2:
Các câu lệnh:

path = r’C:\Windows\system32\cmd.exe’
print(path)

Kết quả trả ra:
C:\Windows\system32\cmd.exe

III. Một số toán tử thông dụng với chuỗi

Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu 1 số toán tử thông dụng với chuỗi:
TH1: Toán tử + : dùng để nối 2 chuỗi.
TH2: Toán từ * : dùng để lặp lại nội dung 1 chuỗi với số lần mà ta muốn.
TH3: Toán tử IN : dùng để xác nhận xem phần tử mà ta chọn có nằm trong chuỗi hay không.
Để rõ hơn, chúng tôi mời các bạn xem ví dụ dưới đây.

Ví dụ 3 (Trường hợp 1 – Toán tử +):
Các câu lệnh:

s1 = “Hello”
s1 += “World”
print(s1)
 
s2 = s1 + “, We are Pyan!”

print(s2)

Kết quả trả ra:
HelloWorld
HelloWorld, We are Pyan!

Ví dụ 4 (Trường hợp 2 – Toán tử *):
Các câu lệnh:
s1 = “Nhanh lên”
s1 *= 3
print(s1)

s2 = s1 * 2
print(s2)
 
s3 = s1 * 0
print(s3)
 

Kết quả trả ra:
Nhanh lênNhanh lênNhanh lên
Nhanh lênNhanh lênNhanh lênNhanh lênNhanh lênNhanh lên

Ví dụ 5 (Trường hợp 3 – Toán tử IN):
Các câu lệnh:
print(“Pyan” in “We are Pyan”)

Kết quả trả ra:
True

IV. Kết Luận

Như vậy, chúng tôi đã tiếp tục giới thiệu tới các bạn các khái niệm cơ bản của Kiểu dữ liệu Chuỗi (String) trong Python. Nếu có vấn đề nào chưa rõ, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.