Bài 11. KIỂU DỮ LIỆU CHUỖI/STRING (PHẦN 4: THAY ĐỔI NỘI DUNG, ÉP KIỂU DỮ LIỆU)

Kiểu dữ liệu chuỗi (String) trong Python P4

I. Ép Kiểu Dữ Liệu Trong Python

Trong Python, bạn sẽ không thể thực hiện phép toán cộng giữa một chuỗi (str) và 1 số nguyên (int). Để làm điều này, ta phải tiến hành convert/chuyển đổi kiểu dữ liệu của một trong hai phần tử của phép toán trên về kiểu dữ liệu của phần tử còn lại.
Để rõ hơn, chúng tôi mời các bạn xem hình minh họa dưới đây:

Ví dụ 1:
Các câu lệnh:

bien_1 = “34”
# Dùng hàm type() để kiểm tra kiểu dữ liệu của bien_1

print(type(bien_1))

bien_2 = 34
# Dùng hàm type() để kiểm tra kiểu dữ liệu của bien_2
print(type(bien_2))
 

 Kết quả trả ra:
<class ‘str’>
<class ‘int’>

Ví dụ 2:
Các câu lệnh:
# Khai báo biến 1:
bien_1 = “34”
# Dùng hàm int() để ép kiểu dữ liệu về integer
bien_1_convert = int(bien_1)
# Khai báo biến 2:
bien_2 = 34
# Khai báo biến 3 bằng tổng biến 1 chuyển đổi và biến 2:
bien_3 = bien_1_convert + bien_2
# In ra kết quả biến 3:
print(bien_3)

 Kết quả trả ra:
68

Một số lưu ý khi chuyển đổi kiểu dữ liệu: 
+ Ta có thể chuyển đổi số thực (float) thành số nguyên (int) bằng cách bỏ đi phần thập phân.
+ Để chuyển một số thực dưới dạng chuỗi, ta dùng hàm float().

II. Thay Đổi Nội Dung Trong Chuỗi

 Trong Python, ta không thể trực tiếp thay đổi nội dung trong một chuỗi. Để thay đổi nội dung chuỗi trong Python, ta sử dụng một cách gián tiếp: đó là kết hợp phương thức cắt Slicing để cắt các phần tử mà ta mong muốn và dùng toán tử cộng để thêm nội dung vào chuỗi.
Để rõ hơn, chúng tôi mời các bạn xem ví dụ dưới đây:

Ví dụ 3:
Các câu lệnh:
# Khai báo biến 1:
bien_1 = “We are Pyan”
”’
Dùng phương thức slicing cắt chuỗi (cắt phần tử ” Pyan “) 
và gán thêm giá trị “beginners” vào biến 1
”’ 
bien_1 = bien_1[None:7] + “beginners”
# In ra kết quả biến 1 mới:
print(bien_1)

 Kết quả trả ra:
We are beginners

III. Kết Luận

Như vậy, chúng tôi đã tiếp tục giới thiệu tới các bạn các khái niệm cơ bản của Kiểu dữ liệu Chuỗi (String) trong Python. Nếu có vấn đề nào chưa rõ, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.