Bài 12. KIỂU DỮ LIỆU CHUỖI/STRING (P5 – ĐỊNH DẠNG CHUỖI: %, .FORMAT(), F-STRINGS)

Kiểu dữ liệu chuỗi (String) trong Python P5

I. Giới Thiệu về Định Dạng Chuỗi (String Formatting)

Đôi khi bạn có 1 chuỗi thông tin có nội dung cụ thể mà bạn muốn thêm nó vào trong các văn bản khác nhau. Thay vì phải copy chuỗi thông tin này vào tất cả các văn bản, ta có thể sử dụng phương pháp định dạng chuỗi để làm mọi việc đơn giản hơn. Có 3 cách để thực hiện Định dạng chuỗi/ String Formatting trong Python, bao gồm:
1.Sử dụng phần giữ chỗ/ Formatting with placeholders 

2.Sử dụng phương thức format() /Formatting with.format() string method.
3.Sử dụng chuỗi f/ Formatting with string literals, called f-strings.
Sau đây, ta sẽ đi vào lần lượt từng cách thức:

II. Sử dụng phần giữ chỗ/ Formatting with placeholders

 Đây là phương thức được áp dụng từ rất lâu, trong đó ta sử dụng ký tự % để thay thế cho chuỗi
Để rõ hơn, chúng tôi mời các bạn xem ví dụ dưới đây:

Ví dụ 1:
Các câu lệnh:
# Khai báo biến 1:
x_1 = “Pyan”
# In ra kết quả biến 1 sử dụng toán tử %s:
print(” We are %s and we love %s%(‘beginners’, x_1))

 Kết quả trả ra:
 We are beginners and we love Pyan

Thông qua ví dụ trên, ta có thể hiểu rằng ký tự ‘%s’ được dùng để chèn các chuỗi ký tự. Ngoài ra, ta có ký tự ‘%d’ dùng cho số dương, ‘%f’ dùng cho số thực, ‘%b’ dùng cho số nhị phân. Các nội dung này sẽ được chúng tôi lồng ghép trong các bài học tiếp theo.

III.Sử dụng phương thức format() /Formatting with.format() string method.

Với cách thức này, ta sử dụng phương thức .format( ) với cấu trúc:
Syntax: 
‘Chuỗi { } chuỗi { }’.format(‘nội dung chèn vào 1′,’nội dung chèn vào 2’)
Để rõ hơn, chúng tôi mời các bạn xem ví dụ dưới đây:

Ví dụ 2:
Các câu lệnh:
# Khai báo biến 1:
x_1 = “Pyan”
# In ra kết quả biến 1 sử dụng phương thức .format
print(We are {} and we love {}”.format(‘beginners‘, x_1))

 Kết quả trả ra:
 We are beginners and we love Pyan

Lưu ý: Đối với trường hợp số thực, cách thức thứ 1 (sử dụng %) và cách thức thứ 2 (.format()) đêù có cấu trúc riêng. Chúng ta sẽ trở lại với 2 cách thức này sau, do cách thức thứ 3 (phương thức format f) có những ưu việt hơn 2 cách trên và cách dùng với số thực cũng đơn giản hơn.

IV. Sử dụng chuỗi f/ Formatting with string literals, called f-strings.

Phương thức này có nhiều điểm ưu việt hơn hai phương thức trên. Chúng ta chỉ đơn giản cho toàn bộ chuỗi String vào trong ký tự f’ ‘ (f và cặp nháy đơn) Với các giá trị muốn gán, ta sử dụng { } tại vị trí giá trị ta muốn gán. Sau đây là các ví dụ: 

Ví dụ 3:
Các câu lệnh:
# Khai báo biến 1 và biến 2:
x_1 = “beginners”
x_2 = “Pyan”
# In ra kết quả biến 1 sử dụng phương thức format f
print(f’We are {x_2} and we love {x_1}’)

 Kết quả trả ra:
 We are beginners and we love Pyan

Lưu ý: Đối với trường hợp số thực, ta dùng format:
Syntax: {value:{width}.{precision}}
{ Giá trị: {độ dài tối thiểu}:{độ dài của toàn bộ chuỗi}}

Ví dụ 4 :
Các câu lệnh:
# Khai báo biến num:
num = 3.14159
# In ra kết quả biến num sử dụng phương thức format f
print(f’Giá trị của số Pi là: {num: {1}.{5}}’)

 Kết quả trả ra:
Giá trị của số Pi là: 3.1416

V. Kết Luận

Như vậy, chúng tôi đã tiếp tục giới thiệu tới các bạn các khái niệm cơ bản của Kiểu dữ liệu Chuỗi (String) trong Python. Nếu có vấn đề nào chưa rõ, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.