Bài 13. KIỂU DỮ LIỆU CHUỖI/STRING (P6 – PHƯƠNG THỨC CHUỖI: JOIN, REPLACE, STRIP)

Kiểu dữ liệu chuỗi (String) trong Python P6

I. Giới Thiệu về Phương thức chuỗi/ String Methods

Trong quá trình làm việc với chuỗi trong Python, chúng ta sẽ cần tới các phương thức chuỗi để chỉnh sửa hoặc thay đổi chuỗi theo ý muốn. Để xem tất cả các phương thức hiện có trong Python, các bạn truy cập vào đường link này. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một số phương thức chuỗi thông dụng trong Python:
1. Phương thức join.
2. Phương thức replace.
3. Phương thức strip.

II. Phương thức Join

 Chúng ta sử dụng cú pháp:
<Ký tự nối>.join(<iterable>)
 Đây là phương thức cho phép nối các phần tử trong một iterable và trả ra 1 chuỗi. Trong đó, iterable được hiểu là một đối tượng cho phép bạn duyệt qua các phần tử của nó với vòng lặp for ( list, tuple,…)
Lưu ý: Các phần tử trong Iterable phải thuộc lớp string (str).Chúng tôi sẽ giải thích cụ thể hơn về iterable trong các bài học sau.

Để rõ hơn, chúng tôi mời các bạn xem ví dụ dưới đây:

Ví dụ 1:
Các câu lệnh:

# Khai báo biến 1,2 và 3:
x1 = “We”; x2 = “are”; x3 = “Pyan”
# Tạo một list từ các biến 1,2 và 3:
list_x = [x1,x2,x3] #List này có 3 string
print(list_x) # In ra list_x
# Nối các phần tử trong list_x thành 1 string. 
list_join = ‘ ‘.join(list_x) #Trong lệnh này ‘ ‘ mang ý nghĩa là khoảng trắng giữa các phần tử được nối.
print(list_join) #In ra list_join

 Kết quả trả ra:
[‘We’, ‘are’, ‘Pyan’]
We are Pyan

Trong ví dụ trên, ký tự nối được sử dụng là ‘ ‘ có nghĩa là có 1 khoảng trắng giữa các string được nối với nhau. Do đó ta ra được kết quả We are Pyan có các khoảng trắng giữa các ký tự.

III.Phương thức Replace

 Chúng ta sử dụng cú pháp:
<Chuỗi>.replace(old, new, [count])
 Phương thức này sẽ trả về một chuỗi với các chuỗi old trong chuỗi ban đầu được thay thế bằng chuỗi new. Nếu count khác None, tức là ta thêm giá trị cho count thì ta sẽ thay thế old bằng new với số lượng count từ trái qua phải.
Để rõ hơn, chúng tôi mời các bạn xem ví dụ dưới đây:

Ví dụ 2:
Các câu lệnh:
# Khai báo biến 1:
x1 = “I am abc and I love abc”
# Thay thế tất cả ký tự “abc” bằng “Pyan”
x2 = x1.replace(‘abc’, ‘Pyan’)
print(x2) #in kết quả
#Khi dùng count=0 thì kết quả x1 giữ nguyên, không bị thay đổi
x3 = x1.replace(‘abc’, ‘Pyan’,0)
print(x3) #In kết quả
#Thay thế ký tự “We” thứ 1 bằng ký tự “I”
x4 = x1.replace(‘abc’, ‘Pyan’,1)
print(x4) #In kết quả

 Kết quả trả ra:
I am Pyan and I love Pyan
I am abc and I love abc
I am Pyan and I love abc

Lưu ý: Đối với trường hợp count để trống, tất cả giá trị Old sẽ được thay bằng New.

IV. Phương thức Strip

 Chúng ta sử dụng cú pháp:
<Chuỗi>.strip([chars])
 Trả về 1 chuỗi với phần đầu và phần đuôi của chuỗi bỏ đi các ký tự Chars. Nếu chars bị bỏ trống thì mặc định các ký tự bị bỏ đi là dấu khoảng trắng và các escape sequence. Một số escape sequence ngoại lệ như \a sẽ chuyển thành \x07
Để rõ hơn, chúng tôi mời các bạn xem ví dụ dưới đây:

Ví dụ 3:
Các câu lệnh:
# Khai báo biến 1 
x1 = ”  We are Pyan  “
# Sử dụng strip bỏ đi các khoảng trắng 2 bên
x2 = x1.strip()
print(x2) #In kết quả
# Sử dụng strip bỏ đi ký tự “Pyan” ở 2 bên của biến x2
x3 = x2.strip(‘Pyan’)
print(x3) #In kết quả

 Kết quả trả ra:
We are Pyan
We are

Ngoài phương thức strip thì ta còn có phương thức lstrip và rstrip để cắt từ trái sang hoặc từ phải sang. Các phương thức này sẽ được chúng tôi áp dụng trong các bài học sau.

V. Kết Luận

Như vậy, chúng tôi đã tiếp tục giới thiệu tới các bạn các khái niệm cơ bản của Kiểu dữ liệu Chuỗi (String) trong Python. Nếu có vấn đề nào chưa rõ, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.