Bài 16. KIỂU DỮ LIỆU LIST (PHẦN 2: INDEXING, SLICING, THAY ĐỔI LIST)

Kiểu dữ liệu List trong Python P2

I. Indexing của List trong Python

Về cơ bản, các nội dung trong phần Indexing của List hoàn toàn giống với Indexing của chuỗi. Chúng tôi mời các bạn xem lại phần Indexing của chuỗi tại link này.
Để rõ hơn, chúng tôi mời các bạn xem ví dụ dưới đây:

Ví dụ 1:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo 1 list:
list1 = [1,2,”three”,”four”,[5,6]]
print(list1) #in ra list1
# Truy xuất và in ra các phần tử trong list
print(list1[0])
print(list1[3])
print(list1[4])

 Kết quả trả ra:
[1, 2, ‘three’, ‘four’, [5, 6]]
1
four
[5, 6]

II. Slicing của List trong Python

Về cơ bản, các nội dung trong phần Slicing của List hoàn toàn giống với Slicing của chuỗi. Chúng tôi mời các bạn xem lại phần Slicing của chuỗi tại link này.
Để rõ hơn, chúng tôi mời các bạn xem ví dụ dưới đây:

Ví dụ 2:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo 1 list:
list1 = [1,2,”three”,”four”,[5,6]]
print(list1) #in ra list1
# Cắt và in ra các phần tử trong list
print(list1[1:3])
print(list1[:2])

print(list1[2:])

 Kết quả trả ra:
[1, 2, ‘three’, ‘four’, [5, 6]]
[2, ‘three’]
[1, 2]
[‘three’, ‘four’, [5, 6]]

III.Thay Đổi List Trong Python

Như các bạn đã biết trong các bài học trước, ta không thể trực tiếp thay đổi nội dung trong chuỗi mà phải thay đổi gián tiếp thông qua phương thức slicing để cắt và toán tử + để tạo ra chuỗi mới rồi gán lại vào biến.
Không giống như trong chuỗi, ta có thể trực tiếp thay đổi List
Để rõ hơn, chúng tôi mời các bạn xem ví dụ dưới đây.

Ví dụ 3 :
Các câu lệnh:

# Khởi tạo 1 list:
list1 = [1,2,”three”,”four”,[5,6]]
print(list1) #in ra list1
#Thay đổi phần tử thứ 2 trong list1
list1[1] = “two”
print(list1) #In list đã được chỉnh sửa

 Kết quả trả ra:
[1, 2, ‘three’, ‘four’, [5, 6]]
[1, ‘two’, ‘three’, ‘four’, [5, 6]]

Trong trường hợp phần tử trong list là một list nhỏ hơn, ta có thể truy xuất trực tiếp và thay đổi nội dung của list nhỏ hơn đó.
Để rõ hơn, chúng tôi mời các bạn xem ví dụ phía dưới:

Ví dụ 4:
Các câu lệnh:
# Khai báo list 1:
list1 = [[1,2,3],[4,5,6]]
# Truy xuất và thay đổi nội dung phần tử thứ 1 trong list 1
list1[0][0] = “One” #Ta truy xuất index 2 lần để thay đổi phần tử đầu tiên trong list con đầu tiên trong list1
print(list1) #in kết quả list1 mới

 Kết quả trả ra:
[[‘One’, 2, 3], [4, 5, 6]]

IV. Kết Luận

Như vậy, chúng tôi đã tiếp tục giới thiệu tới các bạn các khái niệm cơ bản của Kiểu dữ liệu List trong Python. Nếu có vấn đề nào chưa rõ, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.