Bài 18. KIỂU DỮ LIỆU LIST (P4 – PT LIST: CLEAR, APPEND, EXTEND)

Kiểu dữ liệu List trong Python P4

Trong bài học ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn các phương thức thông dụng của kiểu dữ liệu List trong Python, bao gồm:
1. Phương thức Clear.
2. Phương thức Append
3. Phương thức Extend

I. Phương Thức Clear Của List

Phương thức Clear của List có cú pháp:
 <List>.clear()
Phương thức này được sử dụng khi ta muốn xóa mọi phần tử có trong list.
Để rõ hơn, chúng tôi mời các bạn xem ví dụ dưới đây:

Ví dụ 1:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo 1 list:

list1 = [0,9,6,8,6,8,6,8,6,9]
list1.clear() #xóa toàn bộ các phần tử trong list1
print(list1) #in list1 mới

 Kết quả trả ra:
[ ]

Như vậy, kết quả trả ra khi sử dụng phương thức .clear() sẽ là một list rỗng.
Lưu ý: Nếu ta gán 1 list mới bằng list ban đầu:
new_list = old_list
Nếu ta sử dụng phương thức clear cho list mới (new_list) thì list cũ (old_list) cũng sẽ bị xóa theo.

II. Phương Thức Append Của List

Phương thức Append của List có cú pháp:
 <List>.append(ele)
Phương thức này sẽ thêm phần tử ele vào cuối list ban đầu.
Để rõ hơn, chúng tôi mời các bạn xem ví dụ dưới đây:

Ví dụ 2:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo 1 list:

list1 = [0,1,2,3,4]
list1.append(5) #thêm phần từ 5 vào trong list1
print(list1) #in ra list1 mới
list1.append([6,7]) #thêm list con [6,7] vào trong list1
print(list1) #in ra list1 mới

 Kết quả trả ra:
[0, 1, 2, 3, 4, 5]
[0, 1, 2, 3, 4, 5, [6, 7]]

III. Phương Thức Extend Của List

Phương thức Extend của List có cú pháp:
 <List>.extend(iretable)
Phương thức này sẽ thêm từng phần tử của iretable vào cuối list.
Để rõ hơn, chúng tôi mời các bạn xem ví dụ dưới đây:

Ví dụ 3:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo 1 list:

list1 = [0,1,2,3,4]
list1.extend([5,6]) #thêm lần lượt từng phần từ trong list [5,6] vào trong list1
print(list1) #in ra list1 mới
list1.extend([[7,8],9]) #thêm lần lượt từng phần từ trong list [[7,8],9] vào trong list1
print(list1) #in ra list1 mới

 Kết quả trả ra:
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, [7, 8], 9]

Sự khác biệt giữa phương thức append và phương thức extend, đó là với append, ta sẽ thêm toàn bộ tham số ele được truyền vào phương thức append. Còn với extend, ta sẽ lần lượt thêm từng phần tử trong tham số iretable.

IV. Kết Luận

Như vậy, chúng tôi đã tiếp tục giới thiệu tới các bạn các khái niệm cơ bản của Kiểu dữ liệu List trong Python. Nếu có vấn đề nào chưa rõ, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.