Bài 21. KIỂU DỮ LIỆU TUPLE (P2: INDEXING, SLICING, THAY ĐỔI TUPLE)

Kiểu dữ liệu Tuple trong Python P2

I. Indexing của Tuple trong Python

Về cơ bản, các nội dung trong phần Indexing của Tuple hoàn toàn giống với Indexing của chuỗi. Chúng tôi mời các bạn xem lại phần Indexing của chuỗi tại link này.
Để rõ hơn, chúng tôi mời các bạn xem ví dụ dưới đây:

Ví dụ 1:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo 1 tuple:
tup1 = (1,2,”three”,”four”,[5,6])
print(tup1) #in ra tuple 1
# Truy xuất và in ra các phần tử trong tuple
print(tup1[0])
print(tup1[3])

print(tup1[4])

 Kết quả trả ra:
(1, 2, ‘three’, ‘four’, [5, 6])
1
four
[5, 6]

II. Slicing của Tuple trong Python

Về cơ bản, các nội dung trong phần Slicing của Tuple hoàn toàn giống với Slicing của chuỗi. Chúng tôi mời các bạn xem lại phần Slicing của chuỗi tại link này.
Để rõ hơn, chúng tôi mời các bạn xem ví dụ dưới đây:

Ví dụ 2:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo 1 tuple:
tup1 = (1,2,”three”,”four”,[5,6])
print(tup1) #in ra tuple 1
# Cắt và in ra các phần tử trong tuple
print(tup1[1:3]) #Cắt các phần tử từ index 1 đến 2
print(tup1[:2]) #Cắt các phần tử từ index 0 đến 1

print(tup1[2:]) #cắt các phần tử từ index 2 đến hết

 Kết quả trả ra:
(1, 2, ‘three’, ‘four’, [5, 6])
(2, ‘three’)
(1, 2)
(‘three’, ‘four’, [5, 6])

III.Thay Đổi Tuple Trong Python

Như đã nêu trong phần đầu bài học trước, ta không thể thay đổi các phần tử trong Tuple, vì nó cũng giống như chuỗi/String là 1 dạng hash object (immutable).
Tuy nhiên, đó chỉ là về mặt lý thuyết. Trên thực tế, vẫn có trường hợp ta có thể thay đổi được nội dung phần tử của Tuple. Đó là khi trong Tuple chứa phần tử là một List. Bản chất List lại là một unhash object và ta có thể thay đổi được list.
Để rõ hơn, chúng tôi mời các bạn xem ví dụ dưới đây.

Ví dụ 3 :
Các câu lệnh:

# Khởi tạo 1 tuple:
tup1 = (1,2,”three”,”four”,[5,6])
print(tup1) #in ra tuple 1
#Thay đổi phần tử list [5,6] trong tuple 1.
#Truy xuất vào phần tử thứ 4 là list và truy xuất tiếp vào phần tử đầu tiên của list để đổi giá trị thành 7

tup1[4][0] = 7 

#Truy xuất vào phần tử thứ 4 là list và truy xuất tiếp vào phần tử thứ 2 của list để đổi giá trị thành 8

tup1[4][1] = 8
print(tup1) #In list đã được chỉnh sửa

 

 Kết quả trả ra:
(1, 2, ‘three’, ‘four’, [5, 6])
(1, 2, ‘three’, ‘four’, [7, 8])

Cũng từ ví dụ trên, ta thấy thằng việc truy xuất 2 hoặc nhiều lần để vào các phần tử chứa trong các phần tử của Tuple cũng giống như trong List
Để rõ hơn, chúng tôi mời các bạn xem ví dụ dưới đây:

Ví dụ 3 :
Các câu lệnh:

# Khởi tạo 1 tuple:
tup1 = ([1,2,3],(4,5,6))
print(tup1) #in ra tuple 1

print(tup1[0][0]) #in ra phần tử đầu tiên trong list [1,2,3]
print(tup1[1][2]) #in ra phần tử có index =2 trong tuple (4,5,6)

 Kết quả trả ra:
([1, 2, 3], (4, 5, 6))
1
6

IV. Kết Luận

Như vậy, chúng tôi đã tiếp tục giới thiệu tới các bạn các khái niệm cơ bản của Kiểu dữ liệu Tuple trong Python. Nếu có vấn đề nào chưa rõ, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.