Bài 22. KIỂU DỮ LIỆU TUPLE (P3 – PT TUPLE: COUNT, INDEX)

Kiểu dữ liệu Tuple trong Python P3

Không như List với rất nhiều phương thức. Tuple chỉ có 2 phương thức, bao gồm:
1. Phương thức Count.
2. Phương thức Index

I. Phương Thức Count Của Tuple

Phương thức Count của List có cú pháp:
 <Tuple>.count(sub)
Tương tự phương thức Count của Chuỗi/String, phương thức Count của List sẽ trả về một số nguyên là số lượng sub có trong Tuple.
Để rõ hơn, chúng tôi mời các bạn xem ví dụ dưới đây:

Ví dụ 1:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo 1 tuple:

tup1 = [0,1,2,3,1,2,3,4,1,2]
print(tup1.count(1)) #in ra số lượng giá trị 1 trong tup1
print(tup1.count(3)) #in ra số lượng giá trị 2 trong tuple 1

 Kết quả trả ra:
([1, 2, 3], (4, 5, 6))
1
6

II. Phương Thức Index Của Tuple

Phương thức Index của Tu có cú pháp:
 <Tuple>.index(sub, [start], [end])
Tương tự phương thức index của Chuỗi/String, phương thức index của Tuple sẽ trả về một số nguyên, là vị trí đầu tiên của sub khi dò từ trái sang phải trong chuỗi. Nếu sub không có trong chuỗi, kết quả sẽ là ValueError
Start và end là số kỹ thuật slicing.
 
Để rõ hơn, chúng tôi mời các bạn xem ví dụ dưới đây:

Ví dụ 2:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo 1 tuple:

tup1 = [0,1,2,3,1,2,3,4,1,2]
#in ra phần vị trí index của phần tử đầu tiên = 6
print(tup1.index(3))
#in ra phần vị trí index của phần tử đầu tiên = 6, khoảng tìm kiếm từ index = 3 đến 7
print(tup1.index(3,4,7)) 

 Kết quả trả ra:
3
6

III. Kết Luận

Như vậy, chúng tôi đã tiếp tục giới thiệu tới các bạn các khái niệm cơ bản của Kiểu dữ liệu Tuple trong Python. Nếu có vấn đề nào chưa rõ, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.