BÀI 1: PYTHON TRAINING P1

TASK 01

Given a column Number in workbook Sample1.xlsx. Write a Python program to find the even numbers in the column and assign value to column B (starting form cell B2) in the workbook.

Đề bài: Cho cột Number trong workbook Sample1.xlsx. Hãy viết một chương trình Python để tìm các số chẵn trong cột đó và gán giá trị vào cột B (bắt đầu từ cell B2) của workbook

Sample/ Workbook mẫu

Expected Output/ Kết quả mong muốn:

TASK 02

Given a column Number in workbook Sample1.xlsx. Write a Python program to find the even numbers in the column and assign unduplicated value to column B (starting form cell B2) in the workbook.

Đề bài: Tương tự bài 1 nhưng kết quả in ra không được trùng lặp

Sample/ Workbook mẫu

Expected Output/ Kết quả mong muốn:

TASK 03

Given a Range of cell Numbers in workbook Sample2.xlsx. Write a Python program to find the even numbers in the column and assign unduplicated value to column F (starting form cell F2) in the workbook.

Đề bài: Tương tự bài 2 nhưng đầu vào là 1 vùng range cell, kết quả in ra không được trùng lặp

Sample/ Workbook mẫu

Expected Output/ Kết quả mong muốn:

Python Code for all tasks

You can write your code in the comment section and we will check it for you 😀
Các bạn làm test xong thì gửi về Zalo: 0913.038.346 (Đạt) để mình check cho nhé. Nếu cần gợi ý thì cũng liên hệ với zalo trên để mình gợi ý.

Link Download Sample

You can download all Sample in this link.
Các bạn tải file excel mẫu về thực hành tại link này nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.