Bài 25. KIỂU DỮ LIỆU SET (P3 – PT LIST: CLEAR, POP, REMOVE)

Kiểu dữ liệu Set trong Python P3

Trong bài học ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn các phương thức thông dụng của kiểu dữ liệu Set trong Python, bao gồm:
1. Phương thức Clear
2. Phương thức Pop
3. Phương thức Remove

I. Phương Thức Clear Của Set

Phương thức Clear có cú pháp:
 set.clear()
Phương thức này sẽ loại bỏ hết các phần tử có trong set

Ví dụ 1:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo 1 set:

set1 = {1,2,3,4,5,6,7,8}
set1.clear #xoá hết các phần tử trong set 1
print(set1) #in ra set 1 mới

 Kết quả trả ra:
set()

II. Phương Thức Pop Của Set

Phương thức Pop có cú pháp:
 Set.pop()
Phương thức này sẽ trả về 1 giá trị được lấy ra từ set ban đầu, đồng thời set ban đầu cũng mất luôn giá trị đó.

Ví dụ 2:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo 1 set:

set1 = {1,2,3,4,5,6,7,8}
#tách 1 phần tử khỏi set, đồng thời xoá phần tử đó khỏi set ban đầu.
print(set1.pop()) #in ra phần tử bị tách
print(set1) #in ra set 1 mới

 Kết quả trả ra:
1
{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

Lưu ý: Phương thức này không dùng cho set rỗng ( set() )

III. Phương Thức Remove Của Set

Phương thức Remove có cú pháp:
 set.remove(value)
Phương thức này sẽ xoá đi phần tử value có trong set, nếu value không tồn tại trong set, sẽ  báo lỗi keyerror

Ví dụ 3:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo 1 set:

set1 = {1,2,3,4,5,6,7,8}
#xoá phần tử 2 trong set1
set1.remove(2)
print(set1) #in ra set 1 mới

 Kết quả trả ra:
{1, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

IV. Kết Luận

Như vậy, chúng tôi đã tiếp tục giới thiệu tới các bạn các khái niệm cơ bản của Kiểu dữ liệu Set trong Python. Nếu có vấn đề nào chưa rõ, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.