Bài 26. KIỂU DỮ LIỆU SET (P4 – PT LIST: DISCARD, COPY, ADD)

Kiểu dữ liệu Set trong Python P4

Trong bài học ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn các phương thức thông dụng của kiểu dữ liệu Set trong Python, bao gồm:
1. Phương thức Discard
2. Phương thức Copy
3. Phương thức Add

I. Phương Thức Discard Của Set

Phương thức Discard có cú pháp:
 set.discard(value)
Phương thức này sẽ loại bỏ phần tử value có trong set, nếu value không có trong set, phương thức này sẽ bỏ qua.

Ví dụ 1:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo 1 set:

set1 = {1,2,3,4,5,6,7,8}
set1.discard(2) #xoá phần tử 2 trong set 1
print(set1) #in ra set 1 mới

 Kết quả trả ra:
{1, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

II. Phương Thức Copy Của Set

Phương thức Pop có cú pháp:
 Set.copy()
Phương thức này sẽ trả về 1 bản sao của set

Ví dụ 2:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo 1 set:

set1 = {1,2,3,4,5,6,7,8}
#tạo 1 bản sao của set
set2 = set1.copy()
print(set2) #in ra set 2 

 Kết quả trả ra:
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

III. Phương Thức Add Của Set

Phương thức Remove có cú pháp:
 set.add(value)
Phương thức này sẽ thêm phần tử value vào trong set, nếu value đã tồn tại trong set, sẽ  bỏ qua.

Ví dụ 3:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo 1 set:

set1 = {1,2,3,4,5,6,7,8}
#thêm phần tử 9 vào set1
set1.add(9)
print(set1) #in ra set 1 mới

 Kết quả trả ra:
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

IV. Kết Luận

Như vậy, chúng tôi đã tiếp tục giới thiệu tới các bạn các khái niệm cơ bản của Kiểu dữ liệu Set trong Python. Nếu có vấn đề nào chưa rõ, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.