Bài 28. KIỂU DỮ LIỆU DICTIONARY (P2: TRUY XUẤT VÀ THAY ĐỔI NỘI DUNG DICT)

Kiểu dữ liệu Dict trong Python P2

I. Truy xuất Value trong Dict bằng Key

Cú pháp:
dict[key]

Ví dụ 1:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo 1 dict
dict1 = {1:”we”,2:”are”,3:”pyan”}
print(dict1)
#in ra dict1
print(type(dict1)) #kiểm tra type của dict1
# Truy xuất và in ra value trong cặp key-value thứ 2 trong dict1
print(dict1[2])


 
Kết quả trả ra:
{1: ‘we’, 2: ‘are’, 3: ‘pyan’}
<class ‘dict’>
are

II. Thay đổi nội dung Dict

Chúng ta có thể thay đổi value trong Dict thông qua việc truy xuất value như phần trước đó.

Ví dụ 2:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo 1 dict
dict1 = {“one”:”we”,”two”:”are”,3:”pyan”}
#Thay đổi value thứ 1 thành “I”
dict1[“one”]=”I”
#Thay đổi value thứ 2 thành “am”
dict1[“two”]=”am”

print(dict1) #in ra dict1 mới


 
Kết quả trả ra:
{‘one’: ‘I’, ‘two’: ‘am’, 3: ‘pyan’}

III. Thêm phần tử vào trong Dict

Chúng ta có thể thêm cặp key-value vào trong Dict thông qua việc sử dụng 1 key chưa có trong Dict.

Ví dụ 3:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo 1 dict
dict1 = {“one”:”we”,”two”:”are”,3:”pyan”}
#Thêm cặp key-value mới vào trong dict1
dict1[4]=”forever”

print(dict1) #in ra dict1 mới


 
Kết quả trả ra:
{‘one’: ‘we’, ‘two’: ‘are’, 3: ‘pyan’, 4: ‘forever’}

III. Kết Luận

Như vậy, chúng tôi đã giới thiệu tới các bạn các khái niệm cơ bản của Kiểu dữ liệu Dict trong Python. Nếu có vấn đề nào chưa rõ, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.