Bài 29. KIỂU DỮ LIỆU DICT (P3 – PT DICT: COPY, CLEAR, GET)

Kiểu dữ liệu Dict trong Python P3

Trong bài học ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn các phương thức thông dụng của kiểu dữ liệu Dict trong Python, bao gồm:
1. Phương thức Copy
2. Phương thức Clear
3. Phương thức Get

I. Phương Thức Copy Của Dict

Cú pháp
 dict.copy()

Ví dụ 1:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo dict1:

dict1 = {1:”we”, “two”:”are”, 3:”pyan”}
#Khởi tạo dict2 là copy của dict1
dict2 = dict1.copy() 
print(dict1) #in ra dict1
print(dict2) #in ra dict2

 Kết quả trả ra:
{1: ‘we’, ‘two’: ‘are’, 3: ‘pyan’}
{1: ‘we’, ‘two’: ‘are’, 3: ‘pyan’}

II. Phương Thức Clear Của Dict

Cú pháp:
 dict.clear()
Phương thức này sẽ loại bỏ tất cả các phần tử trong dict ban đầu.

Ví dụ 2:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo dict1:

dict1 = {1:”we”, “two”:”are”, 3:”pyan”}
#Xoá toàn bộ các phần tử của dict1
dict1.clear() 
print(dict1) #in ra dict1 mới

 Kết quả trả ra:
{}

III. Phương Thức Get Của Dict

Cú pháp:
 dict.get(key, default)
Phương thức này sẽ trả về value tương ứng với key mà ta gọi. Nếu key không tồn tại, sẽ trả về default mà ta truyền vào, nếu ta không truyền vào thì mặc định sẽ là None

Ví dụ 3:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo dict1:

dict1 = {1:”we”, “two”:”are”, 3:”pyan”}
#Truy xuất và in ra value với key tương ứng là 3
print(dict1.get(3))
#Truy xuất và in ra value với key tương ứng là 4, nếu không tồn tại key =4 thì sẽ trả ra None
print(dict1.get(4)) 
#Truy xuất và in ra value với key tương ứng là 5, thêm default là “Five” nếu key = 5 không tồn tại
print(dict1.get(5,”Five”)) 

 Kết quả trả ra:
pyan
None
Five

IV. Kết Luận

Như vậy, chúng tôi đã tiếp tục giới thiệu tới các bạn các khái niệm cơ bản của Kiểu dữ liệu Dict trong Python. Nếu có vấn đề nào chưa rõ, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.