Bài 30. KIỂU DỮ LIỆU DICT (P4 – PT DICT: ITEM, KEYS,VALUES)

Kiểu dữ liệu Dict trong Python P4

Trong bài học ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn các phương thức thông dụng của kiểu dữ liệu Dict trong Python, bao gồm:
1. Phương thức Items
2. Phương thức Keys
3. Phương thức Values

I. Phương Thức Items Của Dict

Cú pháp
 dict.items()
Phương thức này trả ra 1 giá trị thuộc lớp dict_items, là một tuple với giá trị thứ nhất là key, giá trị thứ 2 là value.

Ví dụ 1:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo dict1:

dict1 = {1:”we”, “two”:”are”, 3:”pyan”}
#Tạo ra giá trị dict_item
dict1_item = dict1.items() 
print(dict1_item) #in ra dict1_item
print(type(dict1_item)) #in ra type của dict1_item

 Kết quả trả ra:
dict_items([(1, ‘we’), (‘two’, ‘are’), (3, ‘pyan’)])
<class ‘dict_items’>

II. Phương Thức Keys Của Dict

Cú pháp:
 dict.keys()
Phương thức này trả ra 1 giá trị thuộc lớp dict_keys, là các giá trị key trong dict.

Ví dụ 2:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo dict1:

dict1 = {1:”we”, “two”:”are”, 3:”pyan”}
#Tạo ra giá trị dict.keys()
dict1_keys = dict1.keys() 
print(dict1_keys) #in ra dict1_keys
print(type(dict1_keys)) #in ra type của dict1_keys

 Kết quả trả ra:
dict_keys([1, ‘two’, 3])
<class ‘dict_keys’>

III. Phương Thức Values Của Dict

Cú pháp:
 dict.values()
Phương thức này trả ra 1 giá trị thuộc lớp dict_values, là các giá trị values trong dict.

Ví dụ 3:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo dict1:

dict1 = {1:”we”, “two”:”are”, 3:”pyan”}
#Tạo ra giá trị dict.vaues()
dict1_values = dict1.values() 
print(dict1_values) #in ra dict1_values
print(type(dict1_values)) #in ra type của dict1_values

 Kết quả trả ra:
dict_values([‘we’, ‘are’, ‘pyan’])
<class ‘dict_values’>

IV. Kết Luận

Như vậy, chúng tôi đã tiếp tục giới thiệu tới các bạn các khái niệm cơ bản của Kiểu dữ liệu Dict trong Python. Nếu có vấn đề nào chưa rõ, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.