Bài 33. TỔNG HỢP CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRONG PYTHON

I. Tổng hợp chung về các kiểu dữ liệu trong Python

Như vậy, qua các phần bài học trước, chúng ta đã nắm được các kiểu dữ liệu cơ bản của Python như trong hình ảnh trên.
Trong đó, các kiểu dữ liệu Strings, Tuple List được đưa vào nhóm Sequence Type, tức là nhóm các kiểu dữ liệu có phần tử sắp xếp theo thứ tự, ta có thể dùng phương thức indexing, slicing lên nhóm này.

II. Phân biệt Mutable và ImmuTable data types

Trong Python, mọi kiểu dữ liệu đều được quy về1 trong 2 loại: Mutable hoặc Immutable data types.
Trong đó:

MutableImmutable
Gồm List, Set, Dict và các kiểu dữ liệu khác do người dùng định nghĩaGồm Numbers, String, Tuple, Frozenset và các kiểu immutable khác do người dùng định nghĩa

Giá trị có thể thay đổi tại chỗ được

Giá trị không thể thay đổi tại chỗ được

Thế nào là có thể thay đổi tại chỗ được? Là khi một biến có thể thay đổi giá trị của nó nhưng ID (có thể hiểu là địa chỉ ô nhớ trên RAM) của biến vẫn giữ nguyên. Tức là bản thân biến đó có những method tác động lên chính nó, làm thay đổi giá trị của nó nhưng địa chỉ trên RAM vẫn không thay đổi.

Ở đây, thay đổi giá trị là bất cứ thay đổi nào có thể có. Ví dụ, một list có thể thay đổi giá trị bằng cách thêm vào/bỏ đi một hoặc nhiều phần tử. Hoặc một list có thể thay đổi phần từ hiện tại bằng một list khác,… tất cả đều không làm thay đổi ID của list ban đầu.

Ví dụ 1 (kiểm tra sự thay đổi ID của 1 list)
Các câu lệnh:

# Khởi tạo list 1:

list1 = [ “we”, “love”, “python”]
#kiểm tra và in ra ID của list
print(id(list1))
#Thay đổi phần tử thứ 3 trong list
list1[2] = “dollars”
# In ra list 1 mới
print(list1)
# kiểm tra ID của list 1 mới

print(id(list1))

 Kết quả trả ra:
1649783624896
[‘we’, ‘love’, ‘dollars’]
1649783624896

Đối với biến kiểu StringTuple, mặc dù ta có thể truy cập một phần tử bất kỳ bằng index của nó giống như biến kiểu List, nhưng vì chúng là immutable nên ta không thể thực hiện gán giá trị mới cho phần tử đó được.

IV. Kết Luận

Như vậy, chúng tôi đã tiếp tục giới thiệu tới các bạn các khái niệm cơ bản của Kiểu dữ liệu trong Python. Nếu có vấn đề nào chưa rõ, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.