Bài 34. HÀM ĐIỀU KIỆN IF (IF CONDITIONS) TRONG PYTHON

If conditions in Python

Trong bài học ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn Hàm điều kiện If trong Python.

I. Hàm điều kiện If trong Python

Như các bạn đã biết, trong tiếng việt, chúng ta có cấu trúc câu điều kiện:
Nếu.(điều kiện)..thì..(sự việc diễn ra)..
Trong Python, cấu trúc này cũng có ý nghĩa hoàn toàn tương tự, và được biểu đạt bằng cú pháp:
If expression:
     statement
Trong đó: expression là điều kiện, còn statment (viết thụt lề) là sự việc diễn ra.

Ví dụ 1:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo biến 1:

x1 = (“we”, “are”, “beginners”)
#Kiểm tra xem x1 có chứa string là “beginners”, nếu có sẽ trả ra ” yes”
if “beginners” in x1:
    print(“yes”)
#Kiểm tra xem x1 có chứa string là “python”, nếu có sẽ trả ra “ok”
if “python” in x1:
    print(“ok”)

 Kết quả trả ra:
yes

II. Cấu Trức If - Elif Trong Python

Cú pháp:
If expression-1:
  statement-1
elif expression-2:
  statement-2

elif expression-n:
  statement-n
Đầu tiên, hàm điều kiện If sẽ kiểm tra xem expression-1 có phải True hay không. Nếu trả ra True thì sẽ thực hiện statement-1 và bỏ qua phần còn lại, nếu trả ra False sẽ chuyển sang kiểm tra expression-2, nếu trả ra True thì sẽ thực hiện statment-2 và cứ thế tiếp tục.

Ví dụ 2:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo biến 1

x1 = -2
#Kiểm tra xem a cộng bao nhiêu thì bắt đầu lớn hơn 0
if x1 + 1 > 0:
   print(“x1+1 lớn hơn 0”)
elif x1 + 2 > 0:
   print(“x1+2 lớn hơn 0”)
elif x1 + 3 > 0:
   print(“x1+3 lớn hơn 0”)
elif x1 + 4 > 0:
   print(“x1+4 lớn hơn 0”)

 Kết quả trả ra:
x1+3 lớn hơn 0

III. Cấu Trúc If - Else Trong Python

Cú pháp:
If expression-1:
  statement-1
else:
  statement-2

Đầu tiên, hàm điều kiện If sẽ kiểm tra xem expression-1 có phải True hay không. Nếu trả ra True thì sẽ thực hiện
statement-1 và bỏ qua phần còn lại, nếu trả ra False sẽ chuyển sang thực hiện statment-2 và kết thúc.

Ví dụ 3:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo biến 1

x1 = -2
#Kiểm tra xem a cộng 1 có lớn hơn 0
if x1 + 1 > 0:
   print(“x1+1 lớn hơn 0”)
else:
   print(“x1+1 nhỏ hơn 0”)

 Kết quả trả ra:
x1+1 nhỏ hơn 0

IV. Cấu Trúc If - Elif - Else Trong Python

Cú pháp:
If expression-1:
  statement-1
elif expression-2:
  statement-2

elif expression-n:
  statement-n
else:
  statement-else
Đầu tiên, hàm điều kiện If sẽ kiểm tra xem expression-1 có phải True hay không. Nếu trả ra True thì sẽ thực hiện statement-1 và bỏ qua phần còn lại, nếu trả ra False sẽ chuyển sang kiểm tra expression-2, nếu trả ra True thì sẽ thực hiện statment-2 và cứ thế tiếp tục…. Nếu tất cả các expression đều trả ra False thì sẽ thực hiện statment-else và kết thúc.

Ví dụ 4:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo biến 1

x1 = -5
#Kiểm tra xem a cộng bao nhiêu thì bắt đầu lớn hơn 0
if x1 + 1 > 0:
   print(“x1+1 lớn hơn 0”)
elif x1 + 2 > 0:
   print(“x1+2 lớn hơn 0”)
elif x1 + 3 > 0:
   print(“x1+3 lớn hơn 0”)
elif x1 + 4 > 0:
   print(“x1+4 lớn hơn 0”)
else:
  print(“x1+4 nhỏ hơn 0”)

 Kết quả trả ra:
x1+4 nhỏ hơn 0

V. Kết Luận

Như vậy, chúng tôi đã tiếp tục giới thiệu tới các bạn các khái niệm cơ bản của Hàm điều kiện IF trong Python. Nếu có vấn đề nào chưa rõ, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.