Bài 35. VÒNG LẶP WHILE (WHILE LOOP) P1 (CẤU TRÚC, CÁCH SỬ DỤNG)

I. Vòng lặp While trong Python

Cú pháp:
While expression:
     statement
Trong đó: expression là điều kiện, còn statment (viết thụt lề) là sự việc diễn ra.
Đối với vòng lặp while, đầu tiên Python sẽ kiểm tra xem expression có trả ra True. Nếu đúng sẽ thực hiện statement. Sau khi thực hiện xong, sẽ tiếp tục quay lại và kiểm tra expression, nếu trả ra True sẽ thưc hiện statement. Cứ như vậy đến khi expression trả ra False thì kết thúc vòng lặp. 

Ví dụ 1:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo biến 1:

x1 = 0
#Kiểm tra xem nếu mỗi lần x1 tăng 1 đơn vị thì có bao nhiêu giá trị thoả mãn điều kiện < 5
while x1 < 5:
    print (“x1 = “, x1) #Nếu x1 thoả mãn sẽ in ra x1
    x1 += 1 #Tăng dần x1 thêm 1 đơn vị mỗi lần kiểm tra

 Kết quả trả ra:
x1 = 0
x1 = 1
x1 = 2
x1 = 3
x1 = 4

II. Sử dụng vòng lặp While với Iterable (String, Tuple, List)

Như các bạn đã biết trong bài học trước, các kiểu dữ liệu String,  Tuple, List thuộc kiểu Iterable (ta có thể truy xuất các phần tử trong nó bằng phương thức indexing). Sau đây chúng ta sẽ thực hành việc sử dụng vòng lặp While với các kiểu dữ liệu này.

Ví dụ 2:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo string 1

str1 = “python”
#Sử dụng vòng lặp while gọi ra các giá trị index tương ứng với từng phần tử trong string 1
i = 0 #Khai báo biến i đại diện cho index từng phần tử trong str1, i xuất phát từ 0
while i < len(str1):
# i sẽ duyệt từ index 0 đến index của phần tử cuối cùng trong str1, thông qua hàm len.
     print (i, “is index of”, str1[i]) #In ra kết quả i, tương ứng với str1[i] là phần tử thuộc str1 có index bằng i
     i += 1 #Cho i tăng 1 vì i xuất phát từ 0, i sẽ duyệt từ 0 đến phần tử cuối trong str1

 Kết quả trả ra:
0 is index of p
1 is index of y
2 is index of t
3 is index of h
4 is index of o
5 is index of n

Ví dụ 3:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo 1 list

list1 = [“python”,”for”,”everyone”]
#Sử dụng vòng lặp while tìm các phần tử có nhiều hơn 3 chữ cái
i = 0
while i < len(list1):
    if len(list1[i]) >3:
        print (“phần tử có index”, i, “có nhiều hơn 3 chữ cái ” )
    i += 1

 

 Kết quả trả ra:
phần tử có index 0 có nhiều hơn 3 chữ cái
phần tử có index 2 có nhiều hơn 3 chữ cái

III. Kết Luận

Như vậy, chúng tôi đã tiếp tục giới thiệu tới các bạn các khái niệm cơ bản của vòng lặp while trong Python. Nếu có vấn đề nào chưa rõ, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.