Bài 36. VÒNG LẶP WHILE (WHILE LOOP) P2 (BREAK, CONTINUE, WHILE-ELSE)

I. Lệnh Break trong vòng lặp While

    Do tính chất của vòng lặp While, nếu bạn không thiết lập cho vòng lặp này một điểm dừng thì vòng lặp này sẽ chạy vô tận (kết quả trả ra True và vòng lặp quay lại điểm bắt đầu để thực thi).
Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về câu lệnh Break, câu lệnh này sẽ kết thúc vòng lặp. 
Giả sử có vòng lặp a nằm trong vòng lặp A, nếu vòng lặp a chạy câu lệnh break thì vòng lặp a kết thúc, còn vòng lặp A vẫn tiếp tục chạy.

Ví dụ 1:
Các câu lệnh:

#Tạo vòng lặp while với biến i xuất phát từ 8

i = 8
while i > 0: #kiểm tra điều kiện i là số dương
     i -= 1
#Cho i giảm dần 1 đơn vị để kiểm tra các phần tử khác có là số dương.
    if i == 4: #nếu i = 4
        break #dừng vòng lặp, không tiếp tục kiểm tra các giá trị i nhỏ hơn 4
   print(i) #in ra i để kiểm tra

 Kết quả trả ra:
7
6
5

Ở đây nếu ta không dừng vòng lặp tại i = 4 thì vòng lặp sẽ tiếp tục kiểm tra các giá trị tiếp theo giảm dần thoả điều kiện > 0

II. Lệnh Continue trong vòng lặp WHILE

Như hình minh hoạ ở trên, lệnh continue sẽ thực hiện lại vòng lặp mà không quan tâm các câu lệnh phía dưới.

Ví dụ 2:
Các câu lệnh:

#Tạo vòng lặp while với biến i xuất phát từ 6

i = 6
while i > 0: #kiểm tra điều kiện i là số dương
     i -= 1
#Cho i giảm dần 1 đơn vị để kiểm tra các phần tử khác có là số dương.
    if i == 4: #nếu i = 4
        continue #tiếp tục vòng lặp, không quan tâm câu lệnh ở dưới
   print(i) #in ra i để kiểm tra

 Kết quả trả ra:
5
3
2
1
0

Ở đây, khi câu lệnh continue được thực hiện sẽ bỏ qua câu lệnh phía dưới (chính là câu lệnh print(n) ), do đó n = 4 sẽ không được in ra. Các trường hợp n = 5 đến n = 1 không bị ảnh hưởng bởi câu lệnh continue nên vẫn in ra bình thường. 

III. Vòng Lặp While-Else trong Python

Cấu trúc:
while Expression:
    Statement(s)
Else:
  
Additional -Statement(s)
Với cấu trúc này, khi vòng lặp while kết thúc thì khối lệnh Additional-Statement sẽ được thực hiện.

Ví dụ 3:
Các câu lệnh:

#Tạo vòng lặp while với biến i xuất phát từ 6

i = 6
while i > 3: #kiểm tra điều kiện i > 3
     print(i) #in ra i
     i -= 1
#Cho i giảm dần 1 đơn vị để kiểm tra các phần tử
 else: 
   print(” i is not more than 3 anymore”) #in ra i để kiểm tra

 Kết quả trả ra:
6
5
4
i is not more than 3 anymore

Ở đây, khi vòng lặp while kết thúc thì hàm print của câu lệnh else sẽ được thực hiện.
Lưu ý, nếu ta sử dụng lệnh break thì câu lệnh trong hàm else sẽ không được thực hiện, giống như ví dụ dưới đây

III. Kết Luận

Như vậy, chúng tôi đã tiếp tục giới thiệu tới các bạn các khái niệm cơ bản của vòng lặp while trong Python. Nếu có vấn đề nào chưa rõ, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.