Bài 38. VÒNG LẶP FOR (FOR LOOP) P2 (BREAK, CONTINUE, FOR-LOOP)

I. Lệnh Break trong vòng lặp For

Lệnh Break trong vòng lặp For hoàn toàn tương tự với lệnh Break trong vòng lặp While,  các bạn có thể xem lại link này để rõ hơn.

Ví dụ 1:
Các câu lệnh:

#Khởi tạo String 1

string1 = “Python”
#Dùng vòng lặp for với biên i lần lượt duyệt qua các phần tử
for i in string1:
    if i == “h”:
#Nếu phần tử i trùng với “h”
         break #kết thúc vòng lặp tại i trùng “h”
    print(i) #in ra các kết quả 

 Kết quả trả ra:
P
y
t

II. Lệnh Continue trong vòng lặp For

Lệnh Continue trong vòng lặp For cũng hoàn toàn tương tự lệnh Continue trong vòng lặp While

Ví dụ 2:
Các câu lệnh:

#Khởi tạo String 2

string2 = “Forloop”
#Dùng vòng lặp for với biên i lần lượt duyệt qua các phần tử
for i in string1:
    if i == “l”:
#Nếu phần tử i trùng với “l”
         continue #bỏ qua câu lệnh phía dưới và quay lai vòng lặp
    print(i) #in ra các kết quả 

 Kết quả trả ra:
L
o
e

Ở đây, khi câu lệnh continue được thực hiện sẽ bỏ qua câu lệnh phía dưới (chính là câu lệnh print(i) ), do đó i = “v” sẽ không được in ra. 

III. Vòng Lặp For-Else trong Python

Vòng lặp For-Else cũng hoàn toàn tương tự vòng lặp While-Else.

Ví dụ 3 (vòng lặp for-else không có lệnh break):Các câu lệnh:

#Khởi tạo list1

list1 = [“we”, “are”, “beginners”]
#Dùng vòng lặp for với biên i lần lượt duyệt qua các phần tử
for i in list1:
    print(i)
#in ra phần tử i
else:#kết thúc vòng lặp for thì lệnh else sẽ được thực hiện
    print(“Hết phần tử!”) 

 Kết quả trả ra:
we
are
beginners
Hết phần tử!

Ví dụ 4 (vòng lặp for-else có lệnh break):

Các câu lệnh:

#Khởi tạo list 2

list2 = [“we”, “love”, “python”]
#Dùng vòng lặp for với biên i lần lượt duyệt qua các phần tử
for i in list2:
    print(i)
#in ra phần tử i
    if i == “and”: #nếu i trùng với “and”
           break #dừng vòng lặp
else:#kết thúc vòng lặp for thì lệnh else sẽ được thực hiện
    print(“Hết phần tử!”) 

 Kết quả trả ra:
we
love
python
and

Như vậy vòng lặp for có lệnh break sẽ bỏ qua lệnh else phía dưới

III. Kết Luận

Như vậy, chúng tôi đã tiếp tục giới thiệu tới các bạn các khái niệm cơ bản của vòng lặp for trong Python. Nếu có vấn đề nào chưa rõ, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.