Bài 40. LÀM VIỆC VỚI FILE TRONG PYTHON P1 (OPEN FILE, CLOSE FILE)

I. File trong Python là gì ?

 Trong Python, có 2 kiểu file cơ bản:
1. File .txt:
Chính là file Notepad mà các bạn có thể tạo ra 1 cách dễ dàng trong Windows.
2. Binary File:
Là 1 tập tin nhị phân (chứa dữ liệu được mã hoá thành hệ nhị phân), và cho máy đọc.
Trong khuôn khổ bài học này, chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu về xử lý file .txt bằng python

II. Mở file trong Python (Open File)

Đầu tiên, ta sẽ tạo 1 folder bất kỳ có chứa file .txt và file .py.
(File .txt có nội dung như hình dưới)
Để mở file này, chúng ta sẽ sử dụng hàm open()
Cú pháp:
open(filemode=’r’, buffering=-1, encoding=None, errors=None, newline=None, closefd=True, opener=None)

Ở mức độ cơ bản, ta chỉ quan tâm tới 2 lệnh filemode, cụ thể:
f = open(“Test.txt”) #sẽ mở ra file .txt nằm trong cùng thư mục với file .py
f = open(<địa chỉ>/Test.txt) #sẽ mở ra file .txt ở thư mục bất kỳ nằm trong windows.
Để tránh việc mở bị lỗi, bạn nên dùng cách 2 và kết hợp với chuỗi thô r’ ‘ mà chúng ta đã học trong các bài học trước.

Ví dụ 1:
Các câu lệnh:

#Dùng lệnh open để mở file .txt trong cùng thư mục với file .py
f = open(“Test.txt”)
#in ra nội dung file .txt
print(f)
 

Kết quả trả ra:
<_io.TextIOWrapper name=’test.txt’ mode=’r’ encoding=’cp1252′>

Lưu ý: Với 1 số máy tính, khi chạy code bằng nút tam giác sẽ không nhận file, trong trường hợp đó, bạn sử dụng phím Ctrl + F5 để chạy run without debugging.

CÁC MODE CƠ BẢN KHI MỞ FILE

Mode

Ứng dụng

r

Mode mặc định. Mở để đọc

r+

Mở để đọc và ghi

w

Xoá hết nội dung file. Mở để ghi. Nếu không tồn tại file, tạo file mới với tên file mà ta truyền vào

w+

Tương tự mode trên. Mở để ghi và đọc

a

Mở để ghi. Nếu không tồn tại file, tạo file mới với tên file mà ta truyền vào

a+

Tương tự mode trên. Mở để ghi và đọc

Các nội dung mode này sẽ được chúng tôi nói rõ hơn trong các phần sau.
Các bạn có thể test hàm:
f = open(“Test.file”, mode = ‘w’)
kết quả trả ra là file excel ban đầu đã bị xoá hết nội dung.

III. Đóng File trong Python

Cú pháp:
file. close()

Các bạn lưu ý khi ta dùng lệnh open thì file sẽ được Python mở ra, do đó sẽ hao tốn tài nguyên của máy. Vì vậy, khi thực thi xong các công việc cần thiết, ta sẽ đóng file lại, tránh cho máy bị nặng.

Ví dụ 2:
Các câu lệnh:

#Dùng lệnh open để mở file .txt trong cùng thư mục với file .py
f = open(“Test.txt”)
#in ra nội dung file .txt
print(f)
#đóng file .txt sau khi đã sử dụng
f.close()
 

Kết quả trả ra:
<_io.TextIOWrapper name=’test.txt’ mode=’r’ encoding=’cp1252′>

Lưu ý: Sau khi đóng file thì các phương thức xử lý như đọc và ghi nội dung mới (được giới thiệu sau) sẽ không dùng được nữa.

IV. Kết Luận

Như vậy, chúng tôi đã tiếp tục giới thiệu tới các bạn các khái niệm cơ bản của xử lý file trong Python. Nếu có vấn đề nào chưa rõ, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.