Bài 43. HÀM TRONG PYTHON (CREAT FUNCTION, CALL FUNCTION)

I. Khởi tạo Hàm (Creat Function) Trong Python

Cú pháp:
def function_name (parameter 1, parameter 2, …, parameter n):
   (docstring)
   statement(s)
   return (expression)

Nội dung của Hàm trong Python bao gồm:
1. Từ khóa def: Đánh dấu sự bắt đầu của tiêu đề hàm.
2. function_name: Là định danh duy nhất dành cho hàm. 
3. Các tham số/đối số (parameter): Chúng ta truyền giá trị cho hàm thông qua các tham số này. Chúng là tùy chọn.
4. Dấu hai chấm (:): Đánh dấu sự kết thúc của tiêu đề hàm.
5. docstring: Chuỗi văn bản tùy chọn để mô tả chức năng của hàm.
6. Các câu lệnh (statements): Một hoặc nhiều lệnh Python hợp lệ tạo thành khối lệnh. Các lệnh này phải có cùng một mức thụt đầu dòng (thường là 4 khoảng trắng).
7. Lệnh return: Lệnh này là tùy chọn, dùng khi cần trả về giá trị từ hàm (expression).

Ví dụ 1:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo hàm
def greet(name):
    print(” Hello ” + name + “, How are you ? “)

#Trong hàm trên thì tên hàm là greet, parameter là name. Ta sẽ truyền 1 name bất kỳ vào hàm, cấu trúc của hàm sẽ in ra kết quả
greet (“python”)
 

Kết quả trả ra:
 Hello python, How are you ?

Ví dụ 2:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo hàm
def binh_phuong(x):
   x_binh_phuong = x**2 #x đi với 2 dấu * sẽ thành số mũ
   return print(“bình phương của ” + f'{x}’ + “là: “, x_binh_phuong)
#Ta thay number bằng 2 và xem kết quả trả ra
binh_phuong(2)
 

Kết quả trả ra:
bình phương của 2 là: 4

II. Lệnh pass trong Python

Cú pháp:
pass
Lệnh pass trong Python không làm gì cả, nó có tác dụng để giữ chỗ, để sau này khi ta muốn thay mới, thêm vào tác vụ trong Python.

Ví dụ 3 :
Các câu lệnh:

# Khởi tạo hàm
def count_number_of_page(number):
pass

#Dùng lệnh pass để câu lệnh ko bị lỗi, nhưng không làm gì cả, chỉ giữ chỗ.
#In ra hàm để kiểm tra
print(count_number_of_page(1)) #truyền vào tham số bất kỳ, ở đây ta chọn 1

Kết quả trả ra:
None

Như vậy hàm pass đã giúp câu lệnh không bị lỗi. Kết quả trả ra sẽ là None.

III. Gọi Hàm (Call Function) Trong Python

Cú pháp:
function_name (parameter 1, parameter 2, …, parameter n)
Việc gọi ra function đã được dùng ngay trong ví dụ trên. Hiểu đơn giản, khi bạn dùng lệnh def xây dựng 1 function, để sử dụng function đó thì ta sẽ truyền tham số vào hoặc để chạy mặc định (không truyền tham số).

Ví dụ 4:
Các câu lệnh:

#Khởi tạo hàm tính diện tích hình chữ nhật
def area(a,b):
    f = a * b
    return print(“area is: “, f)
#Gọi ra hàm
area(3,5)


Kết quả trả ra:
area is: 15

Với câu lệnh này, file sẽ tự đóng lại, ta không cần sử dụng lệnh close(). Đồng thời, do file đã đóng lại, nếu muốn thực hiện các tác vụ với file, ta phải mở lại bằng phương thức open().

IV. Kết Luận

Như vậy, chúng tôi đã tiếp tục giới thiệu tới các bạn các khái niệm cơ bản của hàm (function) trong Python. Nếu có vấn đề nào chưa rõ, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.