Bài 44. HÀM TRONG PYTHON P2 (PARAMETER, ARGUMENT, DEFAULT ARGUMENT)

I. Parameter và Argument Trong Hàm

Khi ta khởi tạo 1 hàm, thì phần nằm trong dấu ngoặc đơn cạnh tên hàm gọi là tham số (Parameter), các giá trị tham số truyền vào đó sẽ gọi là đối số (Argument)

Ví dụ 1:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo hàm
def greet(text):
    print(text)

#Trong hàm trên thì tham số (parameter) là text, nằm trong dấu ngoặc đơn cạnh tên hàm.
# Ta sẽ truyền 1 tham số bất kỳ vào hàm, lúc này tham số được truyền vào được gọi là đối số (argument)
greet (“python”)
 

Kết quả trả ra:
python

II. Default Argument trong Hàm

Default Argument được dùng khi ta muốn có 1 giá trị đối số mặc định, tức là mỗi khi ta gọi ra hàm, đối số đó sẽ luôn được gọi sẵn, tuy nhiên ta cũng có thể thay đổi nó nếu muốn. 

Ví dụ 2 :
Các câu lệnh:

# Khởi tạo hàm
def greet(name, greeting = “Hello”):
   print(greeting, name)

#Greeting = “Hello” là đối số mặc định, luôn truyền vào giá trị bằng Hello nếu ta không thay đổi
greet(“John”) #truyền vào tham số name đối số là “John”, với tham số greeting = “Hello” là mặc định, ta không cần truyền gì vào.

Kết quả trả ra:
Hello John

Lưu ý, đối số mặc định (default argument luôn phải để phía sau cùng)

Ví dụ 3 (thay đổi đối số mặc định) :
Các câu lệnh:

# Khởi tạo hàm
def greet(name, greeting = “Hello”):
   print(greeting, name)

#Vẫn ví dụ trên nhưng ta muốn thay đổi đối số mặc định
greet(“John”,”Hi”) #truyền vào tham số name đối số là “John”, với tham số greeting = “Hello” là “Hi”

Kết quả trả ra:
Hi John

Như vậy nếu ta không truyền gì thì đối số mặc định luôn hiển thị kết quả mặc định, nếu truyền giá trị mới vào thì đối số sẽ thay đổi giá trị theo giá trị ta truyền.

III. Kết Luận

Như vậy, chúng tôi đã tiếp tục giới thiệu tới các bạn các khái niệm cơ bản của hàm (function) trong Python. Nếu có vấn đề nào chưa rõ, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.