Bài 49. HÀM TRONG PYTHON P7 (LỆNH RETURN)

I. Lệnh Return Trong Python

Cú pháp:
return (object)
Trong đó, object có thể là số (number), chuỗi (string), list, tuple, hàm,
lớp (class) hoặc là bỏ trống – trường hợp bỏ trống thì object return
về được tính là None.

Ví dụ 1:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo 1 hàm
def calcul(a,b):
    x = a*b
    return x
#Truyền vào hàm 2 đối số là 6,9 và in ra kết quả
print(calcul(6,9))
 

Kết quả trả ra:
54

Trường hợp bạn có nhiều cặp giá trị a, b như ví dụ 1 và muốn tái sử dụng, ta có thể tạo 1 biến để lưu cặp giá trị a, b.

Ví dụ 2 (tạo biến để lưu cặp giá trị a,b):
Các câu lệnh:

# Khởi tạo 1 hàm
def calcul(a,b):
    x = a*b
    return x
#Khởi tạo hàm để lưu cặp giá trị a,b
a1 = 8
b1 = 10
calcul1 = calcul(a1,b1)
#In ra hàm
print(calcul1)
 

Kết quả trả ra:
80

Tại sao chúng ta cần tạo biến a1, b1 và calcul1 ?
Đó là bởi vì a, b là các tham số nằm trong hàm. Chúng ta không thể trực tiếp gán giá trị cho a, b bên ngoài hàm. Với việc tạo cặp biến a1, b1, ta có thể tái sử dụng liên tục cặp a1 và b1 này, đặc biệt là với các vòng lặp như hình dưới.

II. Dùng lệnh Return trả về nhiều giá trị 1 lúc

Ví dụ 3:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo 1 hàm
def cal_area_per(width, height):
         perimeter = (width+height) * 2 #tính chu vi
         area = (width * height) #tính diện tích
         return perimeter, area
#Khởi tạo hàm để lưu giá trị width, height
width1 = 10
height1 = 20
perimeter1 , area1 = cal_area_per(wid1, hei1)
#In ra biến
print(perimeter1, area1)
 

Kết quả trả ra:
60 200

III. Kết Luận

Như vậy, chúng tôi đã tiếp tục giới thiệu tới các bạn các khái niệm cơ bản của hàm (function) trong Python. Nếu có vấn đề nào chưa rõ, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.