Bài 51. ITERABLE VÀ ITERATOR TRONG PYTHON P2 (HÀM SUM, MAX, MIN, SORTED)

I. Hàm Sum cho Iterable

Cú pháp:
sum(iterable, start = 0)
Hàm này sẽ trả về tổng các giá trị trong Iterable, bắt đầu từ giá trị Start, mặc định là 0.

Ví dụ 1:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo 1 list
list1 = [1,2,3,4,5]
#Sử dụng phương thức sum với list1 và in ra
sum1 = sum(list1)
print(sum1)
#Sử dụng phương thức sum với list1, bắt đầu từ giá trị 20 và in ra
sum2 = sum(list1,20)
print(sum2)

Kết quả trả ra:
15
35

II. Hàm Max/Min cho Iterable

Cú pháp:
max(iterable, *[default = obj, key = function])
min(iterable, *[default = obj, key = function])
Tìm giá trị lớn nhất/nhỏ nhất. Default là giá trị muốn nhận về trong trường hợp không nhận được bất kỳ giá trị nào trong iterable.

Ví dụ 2:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo list
list1 = [1,2,3,4,5]
list2 = []
#Sử dụng phương thức max và min với list1 và in ra
max1 = max(list1)
print(max1)
min1 = min(list1)
print(min1)
#Sử dụng phương thức max và min với list2 và in ra
max2 = max(list2, default = ‘Non max value’)
print(max2)
min2 = min(list2, default = ‘Non min value’)
print(min2)

Kết quả trả ra:
5
1
Non max value
Non min value

III. Hàm Sorted cho Iterable

Cú pháp:
sorted(iterable, /, *, key = None, reverse = False)
Phương thức này trả ra iterable xếp theo thứ tự từ lớn tới nhỏ với reverse = False hoặc bỏ trống, từ nhỏ tới lớn với reverse = True.

Ví dụ 3:
Các câu lệnh:

# Khởi tạo list
list3 = [1,6,11,3,9]
#Sử dụng phương thức sorted với list3 và in ra
list_sorted_min = sorted(list3)
print(list_sorted_min)
list_sorted_max = sorted(list3, reverse = True)
print(list_sorted_max)

Kết quả trả ra:
[1, 3, 6, 9, 11]
[11, 9, 6, 3, 1]

IV. Kết Luận

Như vậy, chúng tôi đã tiếp tục giới thiệu tới các bạn các khái niệm cơ bản của Iterabletrong Python. Nếu có vấn đề nào chưa rõ, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.