Pyan - Cộng đồng lập trình Python cho người không chuyên

Bạn chưa biết gì về lập trình ? Vậy thì đây chính là nơi dành cho bạn!

Bài 1: PYTHON LÀ GÌ ? HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PYTHON TRÊN PC
Bài 2: CHÚ THÍCH TRONG PYTHON. Ý NGHĨA VÀ TÁC DỤNG
Bài 3. CÁCH VIẾT CÂU LỆNH TRONG PYTHON (MỘT HOẶC NHIỀU DÒNG, THỤT LỀ)
Bài 4. TỪ KHÓA VÀ KHAI BÁO BIẾN TRONG PYTHON.
Bài 5. CÁC KIỂU DỮ LIỆU SỐ TRONG PYTHON (PHẦN 1: INT, FLOAT, DECIMAL)
Bài 6. CÁC KIỂU DỮ LIỆU SỐ TRONG PYTHON (PHẦN 2: FRACTION, COMPLEX)
Bài 7. CÁC KIỂU DỮ LIỆU SỐ TRONG PYTHON (PHẦN 3: TOÁN HỌC TRONG PYTHON)
Bài 8. KIỂU DỮ LIỆU CHUỖI/ STRING (PHẦN 1: CÁCH KHỞI TẠO, DOCSTRING, ESCAPE SEQUENCE)
Bài 9. KIỂU DỮ LIỆU CHUỖI/STRING (PHẦN 2: CHUỖI THÔ, TOÁN TỬ VỚI STRING) 
Bài 10. KIỂU DỮ LIỆU CHUỖI/STRING (PHẦN 3: INDEXING, SLICING)
Bài 11. KIỂU DỮ LIỆU CHUỖI/STRING (PHẦN 4: THAY ĐỔI NỘI DUNG, ÉP KIỂU DỮ LIỆU)
Bài 12. KIỂU DỮ LIỆU CHUỖI/STRING (P5 – ĐỊNH DẠNG CHUỖI: %, .FORMAT(), F-STRINGS)
Bài 13. KIỂU DỮ LIỆU CHUỖI/STRING (P6 – PHƯƠNG THỨC CHUỖI: JOIN, REPLACE, STRIP)
Bài 14. KIỂU DỮ LIỆU CHUỖI/STRING (P7 – PT CHUỖI: SLIP, COUNT, STRIP, INDEX )
Bài 15. KIỂU DỮ LIỆU LIST (PHẦN 1: GIỚI THIỆU, KHỞI TẠO, TOÁN TỬ VỚI LIST)
Bài 16. KIỂU DỮ LIỆU LIST (PHẦN 2: INDEXING, SLICING, THAY ĐỔI LIST)
Bài 17. KIỂU DỮ LIỆU LIST (P3 – PT LIST: COUNT, INDEX, COPY)
Bài 18. KIỂU DỮ LIỆU LIST (P4 – PT LIST: CLEAR, APPEND, EXTEND)
Bài 19. KIỂU DỮ LIỆU LIST (P5 – PT LIST: INSERT, POP, REMOVE, REVERSE, SORT) 
Bài 20. KIỂU DỮ LIỆU TUPLE (PHẦN 1: GIỚI THIỆU, KHỞI TẠO, TOÁN TỬ VỚI TUPLE)
Bài 21. KIỂU DỮ LIỆU TUPLE (P2: INDEXING, SLICING, THAY ĐỔI TUPLE)
Bài 22. KIỂU DỮ LIỆU TUPLE (P3 – PT TUPLE: COUNT, INDEX)
Bài 23. KIỂU DỮ LIỆU SET (PHẦN 1: GIỚI THIỆU, KHỞI TẠO SET)
Bài 24. KIỂU DỮ LIỆU SET (PHẦN 2: TOÁN TỬ VỚI SET)
Bài 25. KIỂU DỮ LIỆU SET (P3 – PT LIST: CLEAR, POP, REMOVE)
Bài 26. KIỂU DỮ LIỆU SET (P4 – PT LIST: DISCARD, COPY, ADD)
Bài 27. KIỂU DỮ LIỆU DICTIONARY (P1: GIỚI THIỆU, KHỞI TẠO DICT)
Bài 28. KIỂU DỮ LIỆU DICTIONARY (P2: TRUY XUẤT VÀ THAY ĐỔI NỘI DUNG DICT)
Bài 29. KIỂU DỮ LIỆU DICT (P3 – PT DICT: COPY, CLEAR, GET)
Bài 30. KIỂU DỮ LIỆU DICT (P4 – PT DICT: ITEM, KEYS,VALUES)
Bài 31. KIỂU DỮ LIỆU DICT (P5 – PT DICT: POP, POPITEM, SETDEFAULT, UPDATE)
Bài 32. KIỂU DỮ LIỆU BOOLEAN (True, False) TRONG PYTHON
Bài 33. TỔNG HỢP CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRONG PYTHON
Bài 34. HÀM ĐIỀU KIỆN IF (IF CONDITIONS) TRONG PYTHON
Bài 35. VÒNG LẶP WHILE (WHILE LOOP) P1 (CẤU TRÚC, CÁCH SỬ DỤNG)
Bài 36. VÒNG LẶP WHILE (WHILE LOOP) P2 (BREAK, CONTINUE, WHILE-ELSE)
Bài 37. VÒNG LẶP FOR (FOR LOOP) P1 (CẤU TRÚC, CÁCH SỬ DỤNG)
Bài 38. VÒNG LẶP FOR (FOR LOOP) P2 (BREAK, CONTINUE, FOR-LOOP)
Bài 39. VÒNG LẶP FOR (FOR LOOP) P3 (RANGE, COMPREHENSION)
Bài 40. LÀM VIỆC VỚI FILE TRONG PYTHON P1 (OPEN FILE, CLOSE FILE)
Bài 41. LÀM VIỆC VỚI FILE TRONG PYTHON P2 (READ, READLINE, READLINES, CONSTRUCTOR)
Bài 42. LÀM VIỆC VỚI FILE TRONG PYTHON P3 (WRITE, SEEK, WITH)
Bài 43. HÀM TRONG PYTHON (CREAT FUNCTION, CALL FUNCTION)
Bài 44. HÀM TRONG PYTHON P2 (PARAMETER, ARGUMENT, DEFAULT ARGUMENT)
Bài 45. HÀM TRONG PYTHON P3 (POSITIONAL ARGUMENT, KEYWORD ARGUMENT)
Bài 46. HÀM TRONG PYTHON P4 (PACKING AND UNPACKING ARGUMENT P1)
Bài 47. HÀM TRONG PYTHON P5 (PACKING AND UNPACKING ARGUMENT P2)
Bài 48. HÀM TRONG PYTHON P6 (BIẾN LOCALS VÀ GLOBALS)
Bài 49. HÀM TRONG PYTHON P7 (LỆNH RETURN)
Bài 50. ITERABLE VÀ ITERATOR TRONG PYTHON P1 (GIỚI THIỆU)
Bài 51. ITERABLE VÀ ITERATOR TRONG PYTHON P2 (HÀM SUM, MAX, MIN, SORTED)
Bài 52. HÀM KHÔNG TÊN LAMBDA P1 (CÚ PHÁP, ƯU ĐIỂM)
Bài 53. HÀM KHÔNG TÊN LAMBDA P2 (HÀM ĐIỀU KIỆN, LAMBDA CHỒNG)

< Update every weekend >

Donate to us!

Chúng tôi cần các bạn !

Tài khoản nhận ủng hộ:
Bank:  BIDV 13010001847988
(Nguyễn Văn Nhuần)
MoMo: 0914972102
Paypal: Nguyenvannhuan90123@gmail.com

Các bạn thân mến! Các bài học trong khóa học Python Basic là hoàn toàn miền phí. Nếu các bạn cảm thấy những gì chúng tôi cung cấp là hữu ích cho các bạn. Các bạn có thể donate/ủng hộ cho chúng tôi để Pyan tiếp tục ra mắt các sản phẩm miễn phí chất lượng phục vụ cộng đồng. Xin cảm ơn các bạn!

Call Now Button