PxExl-2. SỬ DỤNG PYTHON TKINTER TẠO GIAO DIỆN PHẦN MỀM (P2: WIDGET LABEL, ĐIỀU CHỈNH KÍCH THƯỚC)

I. Tạo Widget Label và Điều chỉnh kích thước

Đầu tiên, ta sẽ tạo một giao diện (GUI) mẫu, sau đó, ta sẽ lần lượt thêm vào các thành phần. 
Giao diện (GUI) mẫu có nội dung như sau:
from tkinter import *
window = Tk() 
window.title(“App quản lý nhân sự”)
window.mainloop()
Các bạn thực thi code, kết quả trả ra như hình dưới. Lưu ý là khung mặc định của giao diện sẽ không hiển thị hết chữ ” App quản lý nhân sự “, bạn có thể kéo GUI sang phải để hiển thị hết được Title.

Để tạo 1 Label (nhãn), ví dụ nhãn “Tên nhân viên“, chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc có dạng:
lbl = Label(window, text = “Tên nhân viên”)
Để đặt font và kích thước cho Label, ta sẽ điều chỉnh lại code trên bằng cách thêm vào code như sau:
lbl = Label(window, text = “Tên nhân viên”, font = (“Arial”,30))
Để đặt vị trí cho Label (nhãn) này, ta dùng phương thức grid như đã học ở bài trước.
lbl.grid(row = 0, column = 0)
Lưu ý, nếu không sử dụng grid() thì Label sẽ không hiển thị.
Để đặt kích thước cho cửa sổ, ta sử dụng phương thức geometry như sau:

window.geometry(‘500×200’)
Kết quả sẽ trả ra như hình:

II. Các tiện ích Nút Và Nhập Văn Bản

Vẫn với các nội dung từ phần trên. Bây giờ, chúng ta sẽ tạo hộp văn bản Tkinter (phần nhập nội dung) bằng widget Entry với công thức:
txt = Entry(window, width = 10)
txt.grid(row = 0, column = 1)
Để thêm tiện ích nút vào, ta sử dụng widget Button với công thức:
btn = Button(window, text=”Nhập liệu”)
btn.grid(row = 0, column=2)
Để thay đổi màu của Button, ta sử dụng thuộc tính fg. Để thay đổi màu nền, ta sử dụng thuộc tính bg. Ta sẽ thêm vào công thức trên.
btn = Button(window, text=”Nhập liệu”, bg=”orange”, fg=”red”)
btn.grid(row = 0, column=2)
Xử lý nút bấm sự kiện, ta sẽ viết hàm mà chúng ta cần thực thi khi nhấn vào nút:
def clicked():
 lbl.configure(text=”Đã nhập”)
Sau đó, ta sẽ nối hàm vớ nút chỉ định chức năng như sau:
btn = Button(window, text= “Nhập liệu”, command=clicked)
Lưu ý, sau command là clicked chứ không phải clicked()
Kết quả trả ra như hình

III. Kết Luận

Như vậy, chúng tôi đã tiếp tục giới thiệu tới các bạn các khái niệm cơ bản của Tkinter trong Python. Nếu có vấn đề nào chưa rõ, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.