PxExl-6. SỬ DỤNG PYTHON TKINTER TẠO GIAO DIỆN PHẦN MỀM (P6: TẠO LABELFRAME)

I. Tạo LabelFrame và thêm các chức năng

Cách thức khởi tạo LabelFrame:
-> import tkinter
-> create root
-> create LabelFrame as child of root

label_frame = ttk.LabelFrame(parent, value = options, …)

Ví dụ 1 (Khởi tạo LabelFrame và thêm vào nội dung)

from tkinter import Tk, mainloop, LEFT, TOP
from tkinter.ttk import *
# Creating tkinter window with fixed geometry
root = Tk()
root.geometry(‘250×150’) 
# This will create a LabelFrame
label_frame = LabelFrame(root, text = ‘Đây là Label Frame’)
label_frame.pack(expand = ‘yes’, fill = ‘both’)
label1 = Label(label_frame, text = ‘1. Đây là Label 1.’)
label1.place(x = 0, y = 5)
label2 = Label(label_frame, text = ‘2. Đây là Label 2.’)
label2.place(x = 0, y = 35)
label3 = Label(label_frame,
           text = ‘3. Ta có thể thêm nhiều\n    widgets vào đây.’)
label3.place(x = 0, y = 65)
# This creates an infinite loop which generally
# waits for any interrupt (like keyboard or
# mouse) to terminate
mainloop()

II. Thêm Button và CheckButton vào LabelFrame

Ví dụ 2:

from tkinter import *
from tkinter.ttk import *
# Creating tkinter window with fixed geometry
root = Tk()
root.geometry(‘250×150’)
# This will create a LabelFrame
label_frame = LabelFrame(root, text = ‘Đây là Label Frame’)
label_frame.pack(expand = ‘yes’, fill = ‘both’)
# Buttons
btn1 = Button(label_frame, text = ‘Button 1’)
btn1.place(x = 30, y = 10)
btn2 = Button(label_frame, text = ‘Button 2’)
btn2.place(x = 130, y = 10)
# Checkbuttons
chkbtn1 = Checkbutton(label_frame, text = ‘Checkbutton 1’)
chkbtn1.place(x = 30, y = 50)
chkbtn2 = Checkbutton(label_frame, text = ‘Checkbutton 2’)
chkbtn2.place(x = 30, y = 80)
# This creates infinite loop which generally
# waits for any interrupt (like keyboard or
# mouse) to terminate
mainloop()

 Kết quả trả ra như hình dưới

III. Kết Luận

Như vậy, chúng tôi đã tiếp tục giới thiệu tới các bạn các khái niệm cơ bản của Tkinter trong Python. Nếu có vấn đề nào chưa rõ, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.