Bài 54. PHÂN BIỆT () VÀ [] TRONG PYTHON

TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG DẤU () TRONG PYTHON

Trường hợp 1: () thuộc về cấu trúc của 1 hàm hoặc 1 phương thức
Bây giờ chúng ta sẽ thử 1 ví dụ đơn giản:
Ví dụ 1
#Tạo hàm tính tổng giá trị a và b
def tinh_tong(a,b):
    print(a+b)
#Truyền vào hàm tinh_tong hai tham số a = 6, b = 9
tinh_tong(6,9)
Kết quả trả ra:
15

Như vậy, () trong trường này là phần chứa tham số mặc định của 1 hàm. Khi tham số được truyền vào hàm đó, thì hàm sẽ được thực thi. 

Trường hợp 2: () thể hiện 1 tuple 
Ví dụ 2
#Tạo 1 tuple
tpl1 = (“one”,”two”,3,4,”five”)   
#Dùng hàm type để kiểm tra class của tpl1
print(type(tpl1))
Kết quả trả ra:
<class ‘tuple’>

Các nội dung của kiểu dữ liệu tuple, chúng tôi mời các bạn xem lại chuỗi bài học về kiểu dữ liệu này (từ bài 20 đến bài 22)

II. TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG DẤU [] TRONG PYTHON

Trường hợp 1: [] dùng để truy xuất index giá trị trong 1 iterable
Bây giờ chúng ta sẽ thử 1 ví dụ đơn giản:
Ví dụ 3
#Tạo 1 list
lst1 = [1,2,3,”four”,”five”]
#Dùng [] để truy xuất phần tử thứ 3 (có index =2)
print(lst1[2])
Kết quả trả ra:
3

Trường hợp 2: [] dùng để tạo 1 list
Bây giờ chúng ta sẽ thử 1 ví dụ đơn giản:
Ví dụ 4
#Tạo 1 list
lst2 = [1,2,3,”four”,”five”,6,7]
#Dùng hàm type() để kiểm tra class của lst2
print(type(lst2))
Kết quả trả ra:
<class ‘list’>

Các nội dung của kiểu dữ liệu List, chúng tôi mời các bạn xem lại từ bài 15 tới 19.

III. Kết Luận

Như vậy, chúng tôi đã phân biệt với các bạn cách sử dụng () và [] trong python nói chung. Ngoài ra, khi tham gia khoá học Python excel, giảng viên sẽ nói thêm với các bạn một số trường hợp đặc biệt khi dùng () và [] với excel. Nếu có vấn đề gì thắc mắc, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi tại phần liên hệ. Rất vui lòng chào đón các bạn tham gia cộng đồng lập trình cho người không chuyên tại Pyan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.